Stara remiza

Początek istnienia OSP w Suchy Dębie przyjęto na podstawie opowiadań pana Henryka Malinowskiego jednego z najstarszych mieszkańców naszej miejscowości, według którego był to rok 1945. W tymże roku została powołana do życia Sucho Dębska Ogniowa Straż Pożarna, pod którą to pierwotnie nazwą rozpoczęła swoją działalność jedna ze starszych i zasłużonych dla społeczeństwa organizacja OSP w Suchym Dębie. Pierwszym naczelnikiem a zarazem założycielem był p. Stefan Zienkiewicz. Do zarządu należeli: Antoni Dutkowski, Stanisław Kłos, Władysław Pabian, Wincenty Małecki, Edward Słowikowski, Teodor Mytkowski i pan Lipieński. Zaś członkowie straży to: Kuglik Tadeusz, Ignatowski Zbigniew, Malinowski Henryk, Chołuj Piotr, Borys Seweryn, Malinowski Bronisław, Makarski Józef, Kłosek Jan, Pycka Władysław, Opaciński Wacław, Kozłowski Stanisław i Wolszczak Piotr. W ich wyposażeniu były wózki, wozy z beczkami, węże, bosaki, siekiery a z Motławy czerpano wodę. Wóz strażacki zwany "tabor", był to czterokołowy wózek z pompą - sikawką, wymalowany na czerwono z napisem Straż Pożarna.

W tamtym okresie nie było jeszcze motopompy, zastępowała ją tzw. sikawka (pompowana przez 3 Strażaków). W latach 50-tych Straż, została wyposażona w motopompę. Tabor był zaprzęgany w konie, które były wypożyczone od mieszkańców (konie udostępniał pan J. Kłoska) i tak jechało się gasić ogień. Gdy konie się zmęczyły Strażacy "zabierali" wypoczęte konie od gospodarzy albo z pola.

Strażacy nosili niemieckie hełmy, do których dospawali grzebienie, pasy i toporki. Nie posiadali strojów koszarowych ani umundurowania. Dopiero później były kombinezony, które zakładało się na swoje stroje. Mieszkańcy bardzo wspierali Straż, organizowano zbiórki pieniężne na rozbudowę Straży. Każdy uważał, że są bardzo potrzebni w ich okolicy. Straż wyjeżdżała do gaszenia pożaru nierzadko spiesząc z pomocą okolicznym wioskom i osadą. Straż poza pracami organizacyjnymi, ćwiczeniami bojącymi (głównie w budynkach i na dachach) i gaszeniem pożarów, brała udział w dożynkach wiejskich Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie jest samorządnym, trwałym stowarzyszeniem OSP jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
OSP w Suchym Dębie została założona w roku 1945. Ochotnicza Straż Pożarna wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność sportową.
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu.

Pierwsza zbiórka Sztandar

Celem i zadaniem OSP jest:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, po przez organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
  • organami samorządowymi i innymi podmiotami przez przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego upowszechnianie w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
    działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych przez organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
  • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
  • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP jest organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze, w których młodzież poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz zachowania w wypadku zagrożenia. Ogółem we wsi Suchy Dąb działa sześć drużyn młodzieżowych, zrzeszających około 65 dziewcząt i chłopców w wieku 12-18 lat.